{metadescription}

Акционерлер үшін

«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылдың 28 мамыры күні өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 24-бабының 3-тармағы негізінде, 2017 жылдың қорытындысы бойынша, артықшылық берілген акцияларға дивидендтер төленетінін Қоғам акционерлеріне хабарлайды:

 1. Қоғамның атауы – «Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы; кенжайы: Алматы қаласы, Республика алаңы, 13, банк реквизиттері: БИН: 901140000112, есепшоты: KZ9684901KZ002467890 в АФ АО «Нурбанк», БИК: NURSKZKX,
 2. Дивидендтер төленуі тиіс кезең – өткен 2017 жылға;
 3. дивидендтерді төлеу басталар мерзім – 2018 жылдың 15 маусымы,
 4. дивидендтерді төлеу тәртібі мен сипаты – ақша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен төленеді, жеке тұлғаларға  Алматы қаласы, Республика алаңы, 13 мекенжайында орналасқан Қоғам  кассасынан төленеді немесе өздерінің банк есепшоттарына аударылады, ал, заңды тұлғалардың ақшасы есепшоттарына аударылады.

Дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері жайлы мәлімет болса ғана жүзеге асырылады. Ал, акционердің өзекті деректемелері жайлы мәлімет болмаған жағдайда, артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер өзі туралы тиісті мәліметтер Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесіне енгізілгенін растайтын құжатты Қоғамға апарып өткізген соң жүзеге асырылады.

Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесін тіркеуді «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» (Жалғыз тіркеуші) АҚ жүзеге асырады. Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесіндегі деректемелерді өзекті ету үшін, акционерлер тек қана «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» АҚ-на баруы тиіс.  Оның мекенжайы: 050040, Алматы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30А/3 үй, эл. пошта info@tisr.kz , тел./факс 8 (727) 272-47-60.

Сонымен қатар, акционерлердің 2018 жылғы 28-мамыр күні өткізілген жылдық жалпы жиналысының ұйғаруымен 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акцияларына дивидендтер төленбейтіндігі жөнінде шешім қабылданғанын хабарлаймыз,

Байланысу үшін:

Айша Абилова

Корпоративтік хатшы:

+7 (727) 258 36 91,

a.abilova@ktk-tv.kz


«Коммерциялық Телевизиялық Канал» акционерлік қоғамы 2018 жылғы 28-мамырда өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қорытындысы бойынша акционерлердің мынадай шешімдер қабылдағанын хабарлайды:

 • «Коммерциялық Телевизиялық Канал» акционерлік қоғамының тәуелсіз аудиторлар есебі, қаржы жағдайы жөніндегі есеп, жиынтық кіріс жайындағы есеп, ақшалай қаражат қозғалысы жөніндегі есеп, капиталдың өзгергендігі жайлы есеп, 2017 жылғы 31-желтоқсанда  аяқталған жылдың қаржылық есептілігіне ескертуі бар 2017 жылғы қаржы есептілігі бекітілсін;
 • «Коммерциялық Телевизиялық Канал» акционерлік қоғамының өткен 2017 қаржы жылғы таза кірісі мынадай болып бөлініп, бекітілсін:
 • Жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу жөнінде шешім қабылдансын;
 • 263 835 916 (Екі жүз алпыс үш миллион сегіз жүз отыз бес мың тоғыз жүз он алты) теңгені Қоғамның өсіп-өркендеуіне жұмсау;
 • 24 209 405 (Жиырма төрт миллион екі жүз тоғыз мың төрт жүз бес) теңге 2017 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органға және басқарушы қызметкерлерге, атап айтқанда:

* Директорлар кеңесінің мүшесі Э.Н. Джамиловаға 2017 жылғы іс жүзінде атқарылған жұмысы үшін 2 125 653 (екі миллион жүз жиырма бес мың алты жүз елу үш) теңге сыйақы;
* Директорлар кеңесінің мүшесі А.Ә. Жұмабаевқа  2017 жылғы іс жүзінде атқарылған жұмысы үшін 2 515 870 (екі миллион бес жүз он бес мың сегіз жүз жетпіс) теңге сыйақы ретінде берілсін;
* Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы жұмыс қорытындысына орай сыйақыларды Атқарушы орган (Бас директор) мен Қоғамның басқарушы қызметкерлері арасында бөлуді жүзеге асырсын.
* 4 484 988 (төрт миллион төрт жүз сексен төрт мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңге алдағы  жылдарда сыйақы төлену үшін қор құрамында тұратыны ескерілсін;

 • Акционерлердің Қоғамның және ондағы лауазымды тұлғалардың іс-әрекеті жайындағы өтінімдерді қарауы, қарау нәтижесінің қорытындысы жайлы мәселе ондай өтінімдер жоқ болуына байланысты қаралды деп саналып, мәселе жабылсын.
 • Директорлар кеңесі мына құрамда сайлансын:

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы - «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры» ЖҚ акционерінің өкілі Қанат Несіпбайұлы Жұмабаев;

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры» ЖҚ акционерінің өкілі Максим Батырханұлы Батырханов;

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Айдар Әбілмәжінұлы Жұмабаев.

Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2023 жылғы 28 мамырға (қоса алғанда) дейін деп белгіленсін. Директорлар кеңесінің таңдаулы мүшелеріне сыйақыларды төлеу мен олардың өз міндеттерін атқаруға жұмсалатын шығын өтемақысын төлеу «Коммерциялық Телевизиялық Канал» АҚ Директорлар кеңесі жайлы ережеде айқындалған мөлшерде және шарттарда жүргізілсін.

 • «Коммерциялық Телевизиялық Канал» АҚ Директорлар кеңесі жайлы ереже, сондай-ақ «Коммерциялық Телевизиялық Канал» АҚ Атқарушы органына (Бас директорға) және басқарушы қызметкерлерге сыйақы төлеу үшін таза кірістің бір бөлігін бөлу қағидасы мен тәртібі» жаңа ұсынылған редакцияда бекітілсін. 

«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылы 28 мамырда сағат 11.00-де өтетінін Қоғамның барлық акцонерлеріне хабарлайды. Қоғам атқарушы орган ретінде, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 13 мекенжайында орналасқан.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін орын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 13. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 2018 жылдың 28 мамыры, сағат 9:30.
Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінде қаралар мәселелер:

 • «Коммерциялық Телевизиялық Арна» акционерлік қоғамының 2017 жылғы қаржылық есебін бекіту;
 • «Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамының өткен 2017-ші қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту және Қоғамның жай акциясына тиісті дивидендті есептегендегі мөлшерін белгілеу, акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау; Директорлар Кеңесінің мүшелері, Қоғамның атқарушы органдары мен басқарушы қызметкерлерінің сыйақы құрамы мен мөлшерін белгілеу; 
 • Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің қалай қарағаны және олардың талқылануының нәтижесі туралы;
 • «Коммерциялық Телевизиялық Арна» АҚ Директорлар Кеңесін жаңа құрамда сайлау. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ, директорлар кеңесінің мүшелеріне  өздерінің міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақы шарттары мен мөлшерін және шығынның өтемақысын белгілеу;
 • Жаңа редакцияда мыналарды бекіту: «Коммерциялық Телевизиялық Арна» АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережелер», сондай-ақ «Коммерциялық Телевизиялық Арнаның» Атқарушы органына (Бас директорға) және басқарушы персоналына жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу үшін таза табыстың бір бөлшегін бөлудің тәртібі мен принциптері.  

Бірінші жиналыс өтпей қалған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылы 31 мамырда сағат 11.00-де сол мекенжайда дәл осы күн тәртібімен қайтадан өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлер тізімін жасау мерзімі – 2018 жылдың 28 сәуірі.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінде қаралар мәселелерге мыналар енгізіледі:

 • Қоғамның бір жылдық қаржылық есебі;
 • Бір жылдың қаржылық есебіне ұсынылар аудиторлық есеп;
 • Өткен қаржылық жылдағы таза кірісті бөлу тәртібі туралы және Қоғамның жай акциясына тиісті бір жылдың дивидендін есептегендегі төленер мөлшерін белгілеу бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
 • Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидаттар туралы ақпарат;
 • «Коммерциялық Телевизиялық Арна» АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережелер», сондай-ақ «Коммерциялық Телевизиялық Арнаның» Атқарушы органына (Бас директорға) және басқарушы персоналына жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу үшін таза табыстың бір бөлшегін бөлудің тәртібі мен принциптері».

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына байланысты мәселелер бойынша материалдармен акционерлер 2018 жылдың 15 мамырынан бастап Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде таныса алады. Жалпы жиналыстың өткізілу тәртібі Қоғамның Жарғысымен және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңымен белгіленген. 


«Коммерциялық Телевизиялық Арна» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2017 жылдың «10» тамызында Қоғамның ірі келісімшарт жасасып, өзі бұрын сатып алған артықшылығы бар акциялардың 202 (екі жүз екі) данасын, яғни, артықшылығы бар акцияның әрқайсысын 500 (бес жүз) теңгеге бағалап, «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры» атты Дербес қорға сатқанын өз акционерлеріне хабарлайды. 


«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2017 жылдың «28» маусымы күні Қоғамның директорлар кеңесінің  жарияланған Қоғам акцияларын орналастыру және осы Қоғам қаржысын толықтыру үшін және Қоғамның жалпыкорпоративтік мақсаттарын атқару үшін Қоғам бұрын сатып алған бағалы қағаздарды сататыны туралы шешім қабылдағанын хабарлап, өз акционерлеріне төмендегі талаптарға сай, Қоғамның акцияларын сатып алудың артықшылығы бар құқын пайдаланып қалуды ұсынады:  

Орналастырылар (сатылар) бағалы қағаздардың саны және түрлері – Қоғам акциясының 2 660 000 (екі миллион алты жүз алпыс мың) данасы, оның ішінде:

Қоғамның жарияланған акциялары – 2 450 075 (екі миллион төрт жүз елу мың жетпіс бес) дана жай акция;

Қоғамның бұрын сатып алғандары – 209 723 (екі жүз тоғыз мың жеті жүз жиырма үш) дана жай акция және 202 (екі жүз екі) дана артықшылық берілген акция.

Орналастырылған жай акциялар (қоғам сатып алған акцияларды алып тастағанда) мен сатылатын жай акциялар санының ара салмағы – 1, 0789 (бұдан әрі –  коэффициент k1);

Орналастырылған артықшылық берілген акциялар (қоғам сатып алған акцияларды алып тастағанда) мен сатылатын артықшылық берілген акциялар санының ара салмағы – 1, 4752 (бұдан әрі –  коэффициент k2);

Бізде бар акционерлер артығымен сатып алуына болар акциялардың саны реестр тіркелген күні солардың жекеменшігінде болған акциялардың санын  k коэффициентіне бөлу арқылы анықталады. Егер бөлген кезде бөлшек сан шығатын болса, үтірден кейін тұрған сан алынып тасталып, алдындағы бүтін сан қолданылады. Мұндай жағдайда, Қоғамның жай акцияларын иеленген акционердің жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбастайтын басқа да бағалы қағаздарды артығымен сатып алуға құқы бар, ал, Қоғамның артықшылық берілген акцияларын иеленген акционердің Қоғамның артықшылық берілген акцияларын артығымен сатып алуға құқы бар. 

Орналастыру (сату) құны – әрбір жай акцияға 500 (бес жүз) теңге және артықшылық берілген әрбір акцияға 500 (бес жүз) теңге;

Сатылар акцияларды артығымен сатып алуға құқы бар акционерлердің тізімі Қоғамның бағалы қағаздарын өзінде ұстаушылардың реестрлер жүйесіндегі мәліметтер негізінде, 2017 жылдың «28» маусымы күні 00 сағат 00 минутта тіркелді (бұдан әрі - «реестр тіркелген күн»).

Акционердің орналастырылған акцияларды артықшылығымен сатып алу үшін өтініш беруіне болатын мерзім – Қоғам акциялары сатылатыны туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күн.

Акциялар құнын төлеу мерзімі – оларды сатып алуға өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 30 күннің аралығы.

Өтініш берілетін орын – Қоғамның ресми мекенжайы бойынша: 050013, Алматы қаласы, Республика алаңы, 13;

Артығымен сатып алуға берілер құқыққа сәйкес, акцияларды     сатып алу үшін өтініш беруге болар мерзім өтіп кеткен соң, саудалаудан артылып қалған акциялар сатылым бағасы бойынша, Қазақстан Республикасы заңдарымен бекітілген тәртіп негізінде, әрқайсысының өтініші қабылданған күн анықталып, кезек ретімен инвесторларға ұсынылады. 

Акционерлердің өтініші Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылдың 13 ақпанындағы № 31 Қаулысымен бекітілген «Акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артығымен сатып алуын жүзеге асыру ережелерінің» талаптарын ескере отырып жасалуы тиіс.

Өтініш үлгісі осы жерде берілген.

Хабарласу үшін:
Абилова Айша Ержановна, Қоғамның корпоративтік хатшысы

Рягузова Ольга Викторовна, Қоғамның аға заңгері
+7 (727) 258-36-91 


«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2017 жылдың 25 мамыры күні өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 24-бабының 3-тармағы негізінде, 2016 жылдың қорытындысы бойынша, артықшылық берілген акцияларға дивидендтер төленетінін Қоғам акционерлеріне хабарлайды:

 1. Қоғамның атауы – «Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы; кенжайы: Алматы қаласы, Республика алаңы, 13, банк реквизиттері: БИН: 901140000112, есепшоты: KZ9684901KZ002467890 в АФ АО «Нурбанк», БИК: NURSKZKX,
 2. Дивидендтер төленуі тиіс кезең – өткен 2016 жылға;
 3. артықшылық берілген бір акцияға төленер дивиденд көлемі  – 88 тенге 53 тиын;
 4. дивидендтерді төлеу басталар мерзім – 2017 жылдың 15 маусымы, Қоғамның артықшылық берілген акцияларына төленер дивидендтерін алатын акционерлердің тізімі жасалған күн – 2017 жылдың 5 маусымы;
 5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен сипаты – ақша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен төленеді, жеке тұлғаларға  Алматы қаласы, Республика алаңы, 13 мекенжайында орналасқан Қоғам  кассасынан төленеді немесе өздерінің банк есепшоттарына аударылады, ал, заңды тұлғалардың ақшасы есепшоттарына аударылады.

Дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері жайлы мәлімет болса ғана жүзеге асырылады. Ал, акционердің өзекті деректемелері жайлы мәлімет болмаған жағдайда, артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер өзі туралы тиісті мәліметтер Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесіне енгізілгенін растайтын құжатты Қоғамға апарып өткізген соң жүзеге асырылады.

Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесін тіркеуді «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» (Жалғыз тіркеуші) АҚ жүзеге асырады. Қоғам акцияларын сақтаушылардың реестрлер жүйесіндегі деректемелерді өзекті ету үшін, акционерлер тек қана «Бағалы қағаздарды жалғыз тіркеуші» АҚ-на баруы тиіс.  Оның мекенжайы: 050040, Алматы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30А/3 үй, эл. пошта info@tisr.kz , тел./факс 8 (727) 272-47-60.

Сонымен қатар, 2017 жылдың 25 мамыры күні өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының ұйғаруымен, 2016 жылдың қорытындысы бойынша, Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төленбей, аударылған дивидендтердің ақшасын Қоғамды дамытуға жіберу туралы шешім қабылданғанын хабарлаймыз. 

Байланысу үшін:

Айша Абилова

Корпоративтік хатшы

+7 (727) 258 36 91,

a.abilova@ktk-tv.kz


«Коммерциялық Телевизиялық Канал» Акционерлік қоғамы 2017 жылдың 25 мамырында өткізілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қорытындысы бойынша, акционерлер қабылдаған мынадай шешімдерді хабарлайды:

 1. 2016 жыл бойынша жылдық қаржылық есеп бекітілді;
 2. таза кірісті бөлу тәртібі және Қоғамның бір акциясына есептеп бөлгендегі дивиденд мөлшері бекітілді;
 3. 2017 жылдың «15» маусымынан бастап, Қоғамның артықшылық берілген 298 акциясына ақша аудару және дивидендтер төлей бастау туралы шешім қабылданды;
 4. жай акциялар бойынша дивидендтер аударып, бірақ олардың ақшасын төлемей, осы жай акцияларға аударылған дивидендтердің ақшасын Қоғамды дамытуға жіберу туралы шешім қабылданды; 
 5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің қалай қарағаны және олардың талқылануының нәтижесі туралы мәселе қаралды;
 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Қоғамның атқарушы органына және басқарушы қызметкерлеріне 2016 жылы атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша берілер сыйақы мөлшері бекітілді;
 7. "G-Global Listing" ЖШС Қоғамның аудиторлық ұйымы ретінде келесі үш (3) жылға бекітіліп, ол атқарар қызметтерге төленер ақы мөлшері айқындалды;  
 8. Қоғамның 2 450 075 дана жай акцияларын басып шығару арқылы, осы Қоғамның жарияланған акцияларының санын 5 530 075 данаға дейін арттыру туралы шешім қабылданды;
 9. Жарғыға енгізілер (оны өзекті құжат етіп, Қазақстан Республикасының заңдарына енгізілген өзгерістерге сәйкес келтіру мақсатында)  өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.  

***

«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылы 25 мамырда сағат 11.00-де өтетінін Қоғамның барлық акцонерлеріне хабарлайды. Қоғам атқарушы орган ретінде, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 13 мекенжайында орналасқан.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін орын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы, 13.     

Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 2017 жылдың 25 мамыры, сағат 9:30.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінде қаралар мәселелер:

«Коммерциялық Телевизиялық Арна» акционерлік қоғамының 2016 жылғы қаржылық есебін бекіту;
«Коммерциялық Телевизиялық Арна» Акционерлік қоғамының өткен 2016-шы қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның жай акциясына тиісті дивидендті есептегендегі мөлшерін белгілеу, жай және айрықша құқықты акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің қалай қарағаны және олардың талқылануының нәтижесі туралы;   
Қоғамның аудиторлық ұйымын жаңа мерзімге белгілеу;
Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы.
Қоғам акцияларын шығару Аңдатпасына өзгертулер тіркеу туралы.
Қоғамның Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.

Бірінші жиналыс өтпей қалған жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылы 30 мамырда сағат 11.00-де сол мекенжайда дәл осы күн тәртібімен қайтадан өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлер тізімін жасау мерзімі – 2017 жылдың 25 сәуірі.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінде қаралар мәселелерге мыналар енгізіледі:

Қоғамның бір жылдық қаржылық есебі;
Бір жылдың қаржылық есебіне ұсынылар аудиторлық есеп;
Өткен қаржылық жылдағы таза кірісті бөлу тәртібі туралы және Қоғамның жай акциясына тиісті бір жылдың дивидендін есептегендегі төленер мөлшерін белгілеу бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстары; 
Қоғам Жарғысына енгізілер өзгерістер жобасы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына байланысты мәселелер бойынша материалдармен акционерлер 2017 жылдың 15 мамырынан бастап Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде таныса алады.

Жалпы жиналыстың өткізілу тәртібі Қоғамның Жарғысымен және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңымен белгіленген.

Кеше

19 сәуір

Қазір эфирде